Rejestry i archiwa IAS w Białymstoku

  Rejestry i archiwa IAS w Białymstoku

  Rejestry i archiwa IAS w Białymstoku

  W Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  1. Rejestr biegłych skarbowych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
   Rejestr biegłych skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku prowadzi komórka egzekucji administracyjnej.
  2. Rejestr pism i spraw.
   Wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne.
  3. Ewidencja skarg wnoszonych do WSA i NSA.
  4. Rejestr skarg i wniosków.
  5. Archiwum zakładowe wraz z magazynami.
   Archiwum prowadzone jest w siedzibie Izby Administracji Skarbowej Białymstoku przez wyznaczonego pracownika, który dokonuje udostępnienia przechowywanej dokumentacji na wniosek zainteresowanego podmiotu za zgodą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

  Prowadzenie rejestrów i archiwum w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku regulują:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
  • Zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
  • Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe.
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 09:55 Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2017 11:58
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda
  Rejestr zmian