Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm), udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).

  l.p.

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2016 rok

  1. 03.02 - 23.02.2016 r. Weryfikacja działań organu podatkowego w zakresie prawidłowości i terminowości podejmowania czynności sprawdzających oraz prowadzenia postępowań podatkowych w zakresie PIT, CIT, VAT (w tym również monitorowanie podmiotów dokonujących zwrotu VAT dla podróżnych w systemie TAX  FREE). 
  2015 rok

   

  1.

  04.02.-06.02.2015 r.

  Prawidłowość i terminowość wydawania potwierdzeń nadania NIP osobom fizycznym rozpoczynającym działalność gospodarczą w okresie styczeń – listopad 2014 r.

   

  2.

  16.02.-06.03.2015 r.

  Prawidłowość planowania, realizacji, dokumentowania i wykorzystywania wyników kontroli podatkowych w postępowaniach podatkowych za rok 2014.

   

  3.

  18.02.-06.03.2015 r.

  Postępowanie mandatowe i zasadność podejmowania decyzji o odstąpieniu od wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

  2014 rok

   

  1.

  12.02.- 04.03.2014 r.

   

  1. Weryfikacja działań podejmowanych przez organy
      podatkowe w celu wyjaśniania i likwidacji nadpłat
      figurujących na kartach kontowych.

  2. Efektywność działań w zakresie:

      a) typowania podmiotów do objęcia kontrolą
          podatkową,

      b) kontroli podatkowej.

  3. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w
      wyniku kontroli przeprowadzonych w ramach
      nadzoru w latach 2012 – 2013.

   

  2.

  13-14.05.2014 r.

   

  1. Zasady planowania wydatków rzeczowych o
      charakterze stałym na etapie sporządzania projektu
      planu finansowego na 2013 r.

  2. Zmiany w planie finansowym dokonywane po
      zawarciu nowej umowy na administrowanie
      budynku na 2013 r.

  3. Kontrola zasadności pisma nr RB/310-6/2014/TB z
      dnia 18 kwietnia 2014 r., dotyczącego zwiększenia
      planu finansowego wynagrodzeń na 2014 r. oraz
      analiza wykonania planu wynagrodzeń za lata
      2012-2013 i I kwartał 2014 r.

   3.

  10.06.2014 r.

   

  Zbadania zasadności zarzutów zawartych w skardze z 13 maja 2014 r. oraz poprawności podjętych czynności przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, wykazanych w piśmie z dnia 3 czerwca 2014 r. nr KW.051/2/14, dot. ww. skargi.

   

  2013 rok

   

  1.

  10-23.04.2013 r.

  1. Prawidłowość gospodarowania sum depozytowych i terminowość przekazywania ich wierzycielom.

  2. Prawidłowość i terminowość obsługi wpłat zaksięgowanych na koncie „Kwoty do wyjaśnienia".

   

  2.

  07- 08.05.2013 r.

  Wykonanie zaleceń oraz wniosków pokontrolnych Biura Kontroli Resortowej MF z 2012r. dot. systemu gospodarowania i zarządzania majątkiem jednostki.

   

  3.

  24-25.09.2013 r.

  Poprawność prowadzenia postępowań karnych skarbowych oraz mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe określone w art. 81 kks.

  4.

  21.11.2013 r.

  1. Procedury dotyczące rachunkowości budżetowej.

  2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

  3. Sprawozdawczość budżetowa.

  2012 rok

   

  1.

  13.02-16.03.2012 r.

  1. Bezzwłoczność dokonywania przypisu podatków, weryfikacji deklaracji i dokonanych wpłat.

  2. Prawidłowości i skuteczności kontroli podatkowych.

  3. Prawidłowości i terminowości dokonywania zwrotów nadpłat.

  4. Dokonywanie bieżącej analizy realizacji przez płatników obowiązków:

  - obliczenia podatków,

  - pobierania od podatników podatku,

  - terminowości składania deklaracji,

  - terminowości dokonywania wpłat pobranych podatków.

   

  2.

  22-24.08.2012 r.

  Badanie terminowości załatwiania spraw, terminów wszczynania postępowań podatkowych po zakończeniu kontroli, w okresie 2011-2012 r., prowadzenie metryki spraw.

   

  3.

  27.09-12.10.2012 r.

  Prawidłowość realizowanych zadań z zakresu ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, terminowości dokonywania czynności sprawdzających w odniesieniu do deklaracji oczekiwanych, sporządzania informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego. Okres objęty kontrolą: 2010-2012r.

  2011 rok

   

  1.

  12-14.10.2011 r.

  1. wykonanie zaleceń pokontrolnych z 06.04.2011 r. dot. przestrzegania standardów obsługi klienta w urzędzie.

  2. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w okresie 2009-2011 r., sprawozdawczości w ww. okresie.

  3. prawidłowości korzystania i rozliczania przejazdów pojazdami służbowymi oraz niebędącymi własnością pracodawcy w IV kwartale 2010 r. i 2011 r.

   

  2.

  21-22.12.2011 r.

  Udzielanie zamówień publicznych i celowości zawartych umów ze zleceniobiorcami.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 09:55 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 12:52
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda