Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Uprawnienia osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.), informuje że, osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi" podczas załatwiania spraw w tutejszym Urzędzie uprawnieni są do:

  1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
  2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy;
  3. środków wspierających komunikowanie się tj. stron internetowych Urzędu, poczty elektronicznej, faksu i komunikatora internetowego.

  Pomoc tłumacza języka migowego

  Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Bezpłatna pomoc przysługuje osobom uprawnionym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.), które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

  Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

  • osobiście – w Sekretariacie Urzędu,
  • pisemnie za pośrednictwem poczty – Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, ul. Świętojańska 13, 15-219 Białystok
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres – 1us.bialystok@mf.gov.pl
  • przesyłając faks na numer - 85 878 4101,
  • telefonicznie na numer – 85 878 4242

  Do zgłoszenia wymagane są następujące dane:

  1. imię i nazwisko, numer PESEL zainteresowanej osoby uprawnionej,
  2. wskazanie terminu wizyty w Urzędzie i wybranej metody komunikowania się, którą może być polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) lub sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN),
  3. krótki opis przedmiotu sprawy do załatwienia w Urzędzie,
  4. adres zwrotny (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), na który będzie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

  Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Podlaskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę uprawnioną.

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia np. trudności w pozyskaniu tłumacza w terminie podanym przez osobę uprawnioną, zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem oraz zostanie ustalony nowy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • Podjazdy na zewnątrz i wewnątrz budynku,
  • Windy wewnątrz budynku,
  • System informujący Call-Hear – dwa urządzenia umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu, informujące pracownika o tym, że przy wyjściu czeka klient wymagający pomocy.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 12:05 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 14:31
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda