Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie – Tomasz Butkiewicz
  Do zakresu obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego należy, w szczególności:

  1. organizacja pracy Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia zgodnej z prawem, efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań;
  2. wykonywanie zadań bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wobec pracowników wyznaczonych do kierowania wieloosobowym stanowiskiem;
  3. ustalanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym, powoływanie zespołów i komisji do realizacji określonych zadań, powierzanie pracownikom realizującym zadania w urzędzie dodatkowych wydzielonych zadań, które są realizowane pod jego bezpośrednim nadzorem;
  4. reprezentowanie Urzędu Skarbowego na zewnątrz;
  5. zajmowanie stanowiska w sprawach z zakresu Prawa Pracy wobec pracowników realizujących zadania w urzędzie, w przypadku:
   - zmiany warunków pracy oraz wynagrodzenia,
   - rozwiązania stosunku pracy,
   - przeniesienia do innego urzędu w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U.  z 2016r. poz. 1345 z późn. zm.);
  6. wnioskowanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o przyjmowanie do pracy, awansowanie, przeszeregowywanie, nagradzanie, premiowanie oraz wszczęcie postępowania w sprawach naruszenia obowiązków pracowniczych wobec pracowników realizujących zadania w urzędzie;
  7. wnioskowanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawach potrzeb inwestycyjnych i remontowych związanych z poprawą warunków pracy i obsługi interesantów Urzędu Skarbowego;
  8. nadzór i ocena pracy bezpośrednio podporządkowanych kierowników i pracowników Urzędu Skarbowego;
  9. udzielanie upoważnień dla pracowników do załatwiania spraw w imieniu organu podatkowego i organu egzekucyjnego, w tym do uczestnictwa w rozprawach przeprowadzanych przez organ odwoławczy;
  10. udzielanie upoważnień do wykonywania w imieniu finansowego organu postępowania przygotowawczego czynności procesowych w sprawach karnych skarbowych oraz wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 09:52 Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2018 14:34
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk