Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mońkach działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm), udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Urzędzie Skarbowym w Mońkach na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).

  l.p.

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2018 rok
  1. 21.02.2018 r. - 13.03.2018 r. Realizacja zadań w zakresie analizy ryzyka rejestracji podmiotu oraz stosowania procedur postępowania w sprawie prowadzenia rejestru podatników od towarów i usług oraz podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych.

  2016 rok

  1.

  7.04.2016 r.

  Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

  2. 9.05 - 10.06.2016 r. Działania US w zakresie zwalczania oszustw podatkowych. Postępowanie mandatowe i zasadność podejmowania decyzji o odstąpieniu od wszczęcia postępowania karnego.
  2014 rok
  1. 06.11.2014 r. Zbadanie zasadności zarzutów zawartych w wystąpieniu dołączonym do pisma Ministerstwa Finansów z 14.10.2014 r., w zakresie niewłaściwego wypełniania powierzonych obowiązków służbowych związanych z gospodarowaniem mieniem (kontrola doraźna).

  2013 rok

   1.

  13.02.2013 r.

   

  Zbadanie zasadności zarzutów zawartych w skardze z dnia 27.01.2013 r. dotyczących ujawnienia tajemnicy skarbowej (kontrola doraźna).

   2.

  12-25.06.2013 r.

  Kontrola postępowania organu podatkowego:

  • w stosunku do podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych w zakresie wywiązywania się z obowiązku rejestracji dla celów podatku od towarów i usług oraz ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej;
  • w zakresie weryfikacji prawidłowości ewidencjonowania danych w CRP KEP.

  2012 rok

   1.

  26.03 – 4.04.2012 r.

  Prawidłowość i terminowość dokonywania zwrotów nadpłat, w tym:

  • stosowanie wytycznych do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług,
  • wypłata odsetek w związku z uchyleniem wadliwych decyzji oraz uchybieniem ustawowego terminu zwrotu nadpłaty.

  2011 rok

   1.

  11.04.2011 r.

  Przestrzeganie standardów obsługi klienta w urzędzie.

  Badania stanu faktycznego dokonano poprzez:

  • wizytację Sali Obsługi Podatnika, pod kątem spełniania standardów architektonicznych, organizacyjno – proceduralnych, obsługi bieżącej,
  • wizytację parteru i pierwszej kondygnacji urzędu z uwzględnieniem aktualizacji planów rozkładu i numeracji pomieszczeń, nazw komórek organizacyjnych, aktualności tablic informacyjnych,
  • badanie terminów wydawania zaświadczeń o dochodach dla celów świadczeń rodzinnych,
  • analizę dokumentów w zakresie wezwań, w tym tzw. wezwań alternatywnych.

   2.

  8-30.06.2011 r.

  Prawidłowość i skuteczność kontroli podatkowej.
  Dokonywanie bieżącej analizy realizacji przez płatników obowiązków:
  • obliczana podatku,
  • pobierania od podatników podatku,
  • terminowości składania deklaracji,
  • terminowości dokonywania wpłat pobranych podatków.
  Realizacja obowiązków wierzycielskich oraz prawidłowość i skuteczność prowadzenia egzekucji administracyjnej.
  Stosowanie instytucji hipoteki i zastawu skarbowego.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 27.04.2015 11:20 Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2018 13:39
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk