Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm), udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.
  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

  l.p.

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2018 rok
  1. 10-17.05.2018 Realizacja obowiązku wdrożenia systemu Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (ESKS)
  2016 rok
  1. 9.09.2016 BHP i ochrona przeciwpożarowa
  2. 18 - 31.10.2016 Prawidłowość prowadzenia analizy ryzyka rejestracji podatnika przez urząd skarbowy
  3. 02 - 10.11.2016 Weryfikacja działania organu podatkowego w zakresie monitorowania rozliczeń dokonywanych przez podatników podatku od towarów i usług
  2015 rok
  1. 16.11 - 9.12.2015 Monitorowanie podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem prowadzonych analiz, czynności sprawdzających, typowania do kontroli, realizacji kontroli oraz prowadzonych postępowań podatkowych.
  2013 rok

   1.

  25.02.2013 – 08.03.2013

  Prawidłowość i terminowość obsługi wpłat zaksięgowanych na koncie "Kwoty do wyjaśnienia"

  2.

  25.02.2013 – 08.03.2013

  Prawidłowość ewidencjowania sum depozytowych i terminowość przekazywania ich wierzycielom.

  2012 rok

  1.

  11.06.2012 – 15.06.2012

  Postępowanie mandatowe:

  • Realizacja obowiązku bezzwłocznego nadawania biegu zawiadomieniom o naruszeniu przepisów prawa podatkowego,

  • Prawidłowość kwalifikacji prawnej i opisu czynu zabronionego oraz wymierzenia mandatu,

  • Wykonywanie kar grzywien wymierzonych w postępowaniu mandatowym.

   

  Decyzje o odstąpieniu od wszczęcia postępowania karnego skarbowego:

  • poprawność odstąpień od wszczęcia postępowania karnego skarbowego,

  • poprawność podejmowanych decyzji o odstąpieniu od wszczęcia postępowania karnego skarbowego z uwagi na przedawnienie karalności czynu.

   2.

  15-18.06.2012

  Badanie terminowości załatwiania spraw, terminów wszczynania postępowań podatkowych po zakończeniu kontroli, w okresie 2011-2012 r., prowadzenia metryki spraw.

   3.

  03.10.2012

  Kontrolą / instruktażem objęto:

  1. Tworzenie kopii bezpieczeństwa:

   1. systemu operacyjnego Linux,

   2. systemu operacyjnego Windows serwer,

   3. bazy danych Poltax.

  2. Postępowania z uszkodzonymi nośnikami danych:

   1. kasety, dyskietki, pamięci USB,

   2. dyski twarde.

  Okres objęty kontrolą/instruktażem: 2012 r.

  2011 rok

   1.

  14.02.2011 – 04.03.2011

  1. Przestrzeganie i stosowanie Wytycznych do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług (pismo Min. Fin. z dnia 27 stycznia 2010 r. znak AP4/0680/82/6/ROM/09/10/853).

  2. Efektywność typowania podmiotów i wykonywania kontroli podatkowej oraz prawidłowość prowadzenia czynności kontrolnych, ze szczególnym uwzględnieniem podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej i prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

  3. Realizacja zaleceń pokontrolnych tut. Izby Skarbowej wydanych po ostatniej kontroli problemowej.

  Okres objęty kontrolą: 2010 r.

   

   2.

  04.03.2011

  Przestrzeganie standardów obsługi klienta w Urzędzie.

   3.

  03.06.2011

  Zbadanie wykonania zaleceń pokontrolnych z 6.04.2011 r. dotyczących przestrzegania standardów obsługi klienta w urzędzie

  4.

  01.12.2011

  Badanie prawidłowości prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, celowości zawartych umów ze zleceniobiorcami. Okres objęty kontrolą 2009 - 2010 r.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:02 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 14:27
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk