«Powrót

Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych dla organów uprawnionych do występowania o wpis/wykreślenie zastawu skarbowego

Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych dla organów uprawnionych do występowania o wpis/wykreślenie zastawu skarbowego

Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych dla organów uprawnionych do występowania o wpis/wykreślenie zastawu skarbowego

Dostęp do rejestru będzie przydzielany uprawnionym podmiotom na podstawie wniosku przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr, którym aktualnie jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej Ministerstwa Finansów na platformie ePUAP to: /bx1qpt265q/skrytka

Wniosek powinien zawierać oznaczenie organu występującego o dostęp (nazwa, adres, NIP), wskazanie podstawy prawnej do uzyskania dostępu, dane administratorów (można wskazać więcej niż jeden), którym zostaną nadane identyfikator i hasło (imię, nazwisko, adres e-mail).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie założone konto (konta) dla użytkowników, którzy posiadają uprawnienia administracyjne pozwalające na zakładanie – już po stronie organu występującego z wnioskiem – kont dla użytkowników końcowych z danego organu.

Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych dla zalogowanych użytkowników jest możliwy przez Portal Usług Elektronicznych Ministerstwa Finansów (link otwiera okno w innym serwisie).

Zasady wprowadzania, edycji i zapisywania wniosków o wpis/wykreślenie zastawu skarbowego znajdują się w „Instrukcji dla użytkownika komponentu Portal Usług Elektronicznych w zakresie obsługi Rejestru Zastawów Skarbowych" (plik pdf 654 KB).

W „Instrukcji dla użytkownika komponentu Portal Usług Elektronicznych w zakresie obsługi CRPO" (plik pdf 5.07.MB) w rozdziale 4.1 opisano zasady rejestrowania nowego profilu użytkownika, a w rozdziale 4.2 zasady logowania na nowy profil.


***

Rejestr Zastawów Skarbowych, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, utworzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

Strukturę rejestru zastawów, sposób przesyłania wniosków o wpis oraz wzory wniosków o wpis określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. poz. 1287).