«Powrót

Klauzula informacyjna IAS w Białymstoku

Klauzula informacyjna IAS w Białymstoku

Klauzula informacyjna IAS w Białymstoku

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku (dalej: IAS w Białymstoku).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor IAS w Białymstoku z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, 15-026 Białystok (nr tel. 85 869 6018, adres e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl).
   
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w IAS w Białymstoku pełni Aleksander Jakubowski, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.bialystok@mf.gov.pl
   
 3. IAS w Białymstoku może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • pobór i zwrot podatków i ceł oraz egzekucja należności Skarbu Państwa;
 • kontrola obrotu towarowego z zagranicą;
 • zwalczanie przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • i inne, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów prawa polskiego i unijnego.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
   
 3. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Białymstoku, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor IAS w Białymstoku;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Białymstoku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Białymstoku na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

Pliki do pobrania