Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zambrowie działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm), udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.
  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).

  l.p.

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2015 rok

  1. 26.03 – 27.04.2015 Prawidłowość planowania, realizacji i wykorzystania wyników kontroli podatkowych  w postępowaniach podatkowych.
  2014 rok
  1. 8.05-12.05.2014 Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru w latach 2012 - 2013.
  2. 15.04 – 07.05.2014 Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w przedmiocie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w tym stosowanie przepisów o pomocy publicznej.

  2013 rok

  1.

  9.09- 27.09.2013

  Prawidłowość przebiegu procesu egzekucyjnego oraz rejestrowania zdarzeń w EGAPOLTAX.

  2012 rok

  1.

  10.05- 15.06.2012

  Prawidłowość i skuteczność kontroli podatkowej. Postępowanie w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

  2.

  30.05 - 1.06.2012

  Odstąpienia od wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

  3.

  23 - 27.11.2012

  Planowanie i typowanie podmiotów do kontroli - wykorzystanie wskazań do kontroli wewnętrznych i zewnętrznych (np. informacji od obywateli). Tryb weryfikacji wartości rynkowych opodatkowania PCC. Uwzględnianie ustaleń kontroli w składanych przez podatników korektach pokontrolnych. Uwzględnianie ustaleń kontroli w składanych przez podatników korektach pokontrolnych. Prawidłowość badania ksiąg podatkowych pod względem rzetelności i niewadliwości. Prowadzenie metryki spraw. Załatwianie skarg i wniosków, sprawozdawczość w w/w zakresie.

  2011 rok

   1.

  14.02.2011 - 4.03.2011

  Postępowania w sprawie NIP. Przestrzeganie obowiązku przekazywania w ciągu 5 dni roboczych informacji INF-1 do urzędu, którego naczelnik był dotychczas właściwy w sprawach ewidencji dla danego podmiotu. Terminowość otrzymywania i wprowadzania do systemu POLTAX informacji o zgonach i o wykreśleniach podmiotów z rejestrów, stosownie do art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o NIP. Prawidłowość rejestracji podatników VAT UE podejmujących wykonywanie opodatkowanych czynności, deklarujących dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów i usług.

  2.

  14.02.2011 - 4.03.2011

  Prawidłowość formalno-rachunkowa i merytoryczna przygotowywania i sporządzania sprawozdań i informacji "ręcznych" z zakresu sprawozdawczości podatkowej, określonych w piśmie Ministerstwa Finansów Departament Administracji Podatkowej nr AP8/823/359/TDB/10/9736 z 26.07.2010 r. stanowiących załączniki nr 5, 13a, 15, 17(MF-13Ps), 19a, 20(MF-9Ps). Efektywność typowania podmiotów i wykonywania kontroli podatkowej oraz prawidłowość prowadzenia czynności kontrolnych, ze szczególnym uwzględnieniem podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej i prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Realizacja zaleceń pokontrolnych tut. Izby Skarbowej wydanych po ostatniej kontroli.

  3.

  22.02.2011

  Przestrzeganie standardów obsługi klienta w urzędzie.

   

  4.

  22.03 - 25.05.2011

  Udzielanych zamówień publicznych. Celowości zawartych umów ze zleceniobiorcami.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.04.2015 Data publikacji: 30.04.2015 09:52 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 14:10
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda