«Powrót

Nowe zasady dotyczące zwolnienia przychodów ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych

Nowe zasady dotyczące zwolnienia przychodów ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych

Nowe zasady dotyczące zwolnienia przychodów ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych

Mając na uwadze zwolnienie przychodów ze sprzedaży przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych, Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku informuje, iż zgodnie z:

  • art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200) zwaną dalej „ustawą PIT" oraz
  • art. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 2017 r. poz. 2157 z poźn. zm.) zwaną dalej „ustawą PPE", który odwołuje się do ww. przepisów ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2242) od 1 stycznia 2019 r:

  • w art. 20 ust. 1c ustawy PIT zmianie uległy warunki uznania jako przychodów z innych źródeł sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych,
  • w art. 21 ust. 1 pkt. 71a ustawy PIT podwyższono kwotę przychodów uprawniających do korzystania z ww. zwolnienia oraz zniesiono ograniczenie ilościowe sprzedaży produktów.

Kwota przychodów objętych zwolnieniem:

  • w latach 2017- 2018 – 20.000 zł rocznie,
  • od 2019 roku – 40.000 zł rocznie

Zarówno ustawa PIT (art. 20 ust. 1c pkt. 4) jak i ustawa PPE (art. 15 ust. 8), nakładają na osoby osiągające przychody z tytułu rolniczego handlu detalicznego prowadzenie odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych.

Przekroczenie limitu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy PIT mającego zastosowanie również do ustawy PPE, nakłada obowiązek:

  • opodatkowania przychodów na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą PIT (stawka podatkowa 18% albo 32%, zeznanie roczne PIT-36, pozycja „inne źródła") albo
  • opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym pod warunkiem złożenia oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania (stawka podatkowa 2%, zeznanie roczne PIT-28, pozycja „ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych").

Zwolnienie ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013 r.).

Z uwagi na fakt, iż zwolnienie stanowi pomoc de minimis, korzystający z tego zwolnienia powinni wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia de minimis.