«Powrót

Zasady wywozu przez podróżnych towarów na dokumentach TAX FREE

Zasady wywozu przez podróżnych towarów na dokumentach TAX FREE

Zasady wywozu przez podróżnych towarów na dokumentach TAX FREE

W celu prawidłowego stosowania przepisów art. 126 – 130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) dalej zwanej „ustawą o VAT", regulujących funkcjonowanie systemu TAX FREE, przypominam zasady uzyskania przez podróżnego prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu wywozu towarów nabytych na terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy o VAT, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej "podróżnymi", mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

Dział XII rozdz. 6 ustawy o VAT, w którym uregulowana została szczególna procedura zwrotu VAT dla podróżnych, nie zawiera odrębnej definicji bagażu osobistego. Wykładnia systemowa ustawy pozwala jednak na odwołanie się w tym zakresie do definicji zawartej w art. 56 ustawy o VAT, która wskazuje, że przewożone w tym bagażu towary nie mogą mieć charakteru handlowego.

Powyższe koresponduje z przepisami prawa celnego określającymi zasady ustnego zgłaszania towarów do procedury wywozu. Zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.) dalej zwane „RD" – ustnym zgłoszeniem wywozowym mogą być objęte towary o charakterze niehandlowym.

Definicja towarów o charakterze niehandlowym znajdujących się w bagażu osobistym podróżnych została zawarta w art. 1 pkt. 21 lit. b) RD. Zgodnie z w/w przepisem towary takie można uznać za niehandlowe, w przypadku gdy mają charakter okazjonalny oraz składają się wyłącznie z towarów przeznaczonych na użytek własny podróżnych, lub ich rodzin lub z towarów przeznaczonych na prezenty. Rodzaj i ilość takich towarów nie może wskazywać na ich wywóz w celach handlowych.

Wobec powyższego, wywóz towarów z zastosowaniem dokumentów TAX FREE powinien dotyczyć wyłącznie wywozu o charakterze niehandlowym i nie może zastępować pisemnego zgłoszenia celnego do procedury wywozu w sytuacji, gdy  okoliczności wskazują na komercyjne przeznaczenie wywożonego towaru. Wywóz towarów o charakterze handlowym nie może bowiem podlegać regulacjom określonym w art. 126-130 ustawy o VAT, a co za tym idzie, nie może być poświadczany na dokumencie TAX FREE.

Powyższe informacje sprzedawcy powinni każdorazowo przekazywać klientom nabywającym u nich towary w ramach systemu TAX FREE.