Wiążąca Informacja Akcyzowa

  Wiążąca Informacja Akcyzowa

  Wiążąca Informacja Akcyzowa

  Przeglądarka wydanych decyzji WIA (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  Informacje ogólne
  Wprowadzenie na gruncie ustawy o podatku akcyzowym instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) ma na celu umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych.

  Decyzja WIA wydawana jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
  Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej składany jest na piśmie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na adres:

  Korzyści wynikające z posiadania WIA:

  • WIA ułatwia stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym,
  • WIA daje poczucie bezpieczeństwa, bowiem wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana (tylko w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana),
  • ułatwia podmiotom posiadającym WIA relacje z organami podatkowymi.
  • WIA w połączeniu z interpretacją indywidualną dają całokształt wiedzy w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym i obowiązków z niej wynikających w zakresie danego wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego.

  Różnica pomiędzy Indywidualną interpretacją podatkową (KIP) a WIA:

  • interpretacja indywidualna stanowi wykładnię prawa dokonaną przez właściwe organy podatkowe w odniesieniu do przedstawionego przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje – obowiązki podatkowe, natomiast
  • wiążąca informacja akcyzowa określa kod klasyfikacji towarowej według Nomenklatury Scalonej CN dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub wskazuje na rodzaj wyrobów akcyzowych.

  Indywidualna interpretacja podatkowa czy WIA?
  Największą pewność w obrocie gospodarczym w zakresie podatku akcyzowego daje zatem uzyskanie w pierwszej kolejności WIA, a następnie uzyskanie wobec tak zaklasyfikowanego wyrobu akcyzowego interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania przepisów ustawy akcyzowej w odniesieniu do ww. wyrobu.

  Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności należy wystąpić o WIA, bowiem w przypadku posiadania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do tego samego wyrobu organ podatkowy jest obowiązany z mocy prawa odmówić wydania decyzji WIA.

  Przepisy prawne (linki otwierają nowe okna w serwisach zewnętrznych)

  Jak złożyć wniosek o WIA? (linki otwierają nowe okna w serwisach zewnętrznych)

  Kontakt
  Korespondencję prosimy kierować na adres:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Wydział Wiążącej Informacji Akcyzowej

  Ul. Hercena 11
  50-950 Wrocław
  Siedziba Wydziału Wiążącej Informacji Akcyzowej:
  Wydział Wiążącej Informacji Akcyzowej
  ul. Podwale 62 Oficyna A pokój 321
  50-010 Wrocław

  Chcesz skrócić czas oczekiwania na WIA ?
  Wypełniony z naszą pomocą wniosek pozwoli przede wszystkim uniknąć szeregu błędów formalnych, co znacznie może skrócić czas oczekiwania na decyzję WIA.
  Najpierw zapoznaj się z informacjami w zakładce - Jak złożyć wniosek o WIA?
  Tam znajdziesz podstawowe informacje o poszczególnych polach wniosku oraz dokumentach, jakie powinny być do niego dołączone.
  Jeżeli zawarte tam wskazówki okażą się niewystarczające – możesz skorzystać z naszej pomocy:

  • dzwoniąc na numer informacji telefonicznej 71 37-05-444
  • lub wysyłając pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIA na adres e-mail: wiapomoc@wro.mofnet.gov.pl