Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej (z dnia 29.11.2021 r.)


29.11.2021 06:22

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Status: Trwa (upłynął termin)

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: 2001-IPP.110.113.2021
Tytuł: Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej (z dnia 29.11.2021 r.)
Data publikacji: 29.11.2021 06:22
Termin składania ofert: 31.01.2022 23:59

Opis

UWAGA! 9 i 10 lutego 2022 r. do osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne rozesłane zostały informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej.
                 Proszę o sprawdzenie skrzynek mailowych.


2001-IPP.110.113.2021
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Informacja z 29 listopada 2021 r.
o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej
(liczba wolnych etatów - 26)

 

   

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresukontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają
i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów, ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

 

Poszukujemy kandydatów
do Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku
na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej

 

I. do komórek Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (4 etaty):
- Referat Kontroli Celno-Skarbowej Rynku,
- Oddział Celny w Augustowie,
- Oddział Celny w Suwałkach,

II. do komórek Delegatury w Białymstoku Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (22 etaty):
- Oddział Celny w Bobrownikach,
- Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy,
- Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy.

 

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która:

(wymagania niezbędne)
- jest obywatelem polskim,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
- nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem.

 

Jak aplikować

 

przygotuj niezbędne dokumenty
- kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru (w załączeniu),
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
- kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,
- oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – złóż, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r. (w załączeniu),

 

złóż dokumenty
- w formie papierowej  na adres
     Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
     ul. J.K. Branickiego 9
     15-085 Białystok
     z dopiskiem: Nabór SCS
- lub w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku na platformie ePUAP, opatrując składane pismo podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
     złóż (załatw sprawę): pismo ogólne do podmiotu publicznego
     rodzaj pisma: podanie
     tytuł pisma: Nabór SCS

 

termin składania dokumentów:  31 grudnia 2021 r.   31 stycznia 2022 r.*
(* termin przedłużono informacją z 29 grudnia 2021r.)
- jeżeli składasz dokumenty w formie papierowej – decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu;
- jeżeli składasz dokumenty w formie elektronicznej – decyduje data wpływu oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu ePUAP.

Podpowiadamy jak prawidłowo złożyć dokumenty aplikacyjne w instrukcji Jak aplikować.

 

Co oferujemy

- służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej,
- ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,
- uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od ok. 3.406,20 zł brutto,
- dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,
- inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
- nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę",
- nagrody jubileuszowe,
- możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
- dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,
- możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
- świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,  zapomogę - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- wsparcie psychologa.

 

Ważne informacje

 

etapy postępowania
- złożenie niezbędnych dokumentów,
- test wiedzy,
- test psychologiczny,
- test sprawności fizycznej,
- test kompetencyjny,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
- sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

Chcesz wiedzieć więcej – zajrzyj do informacji Jak rekrutujemy.

 

warunki pracy
- funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej wskazanej Izby Administracji Skarbowej,
- po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Dyrektor Izby określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,
- realizacja zadań służbowych na stanowiskach w referatach kontroli celno-skarbowej rynku związana jest z kontrolą przestrzegania przepisów prawa podatkowego m. in. w zakresie wyrobów akcyzowych oraz gier hazardowych,
- realizacja zadań służbowych na stanowiskach w oddziałach celnych związana jest z obsługą obrotu towarowego w tym obsługą zgłoszeń celnych oraz realizacją czynności kontrolnych.

 

pozostałe informacje
- w Części I kwestionariusza w punkcie 17 (Informacje dodatkowe i uwagi) możesz wskazać preferowaną komórkę pełnienia służby,
- oferty nie spełniające wymogów formalnych (min. niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz złożone po terminie) zostaną odrzucone,
- nie podlegają rozpatrzeniu oferty nadsyłane e-mailem,
- informacje o etapach postępowania kwalifikacyjnego – terminie, miejscu, wyniku – będziesz otrzymywać na wskazany w kwestionariuszu adres e-mail lub telefonicznie; jeśli nie posiadasz telefonu lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomimy Cię pisemnie w postaci papierowej (listem poleconym),
- postępowanie kwalifikacyjne jest procesem długotrwałym i wiąże się z koniecznością stawiania się w miejscach i terminach wskazanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku; 
- nie możesz przystąpić do postępowania, jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą informację, nie upłynęło 12 miesięcy,
- jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w §17 ust. 6 rozporządzenia lecz nie zostałeś(aś) przyjęta(y) i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia o wskazaniu na liście o której mowa w §17 ust. 6, to nie bierzesz udziału w teście wiedzy, teście sprawności fizycznej oraz teście psychologicznym i kompetencyjnym,
- istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji o postępowaniu do dnia zatwierdzenia listy, o której mowa w §17 ust. 6,
- dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod nr tel.
85 66 55 678 oraz 85 66 55 672, 85 66 55 683.

 

podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1943) w związku z art. 153 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422 ze zm.).

 

Pliki do pobrania:

- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.),
- klauzula informacyjna,
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1943).

 

Zapoznaj się z:

- instrukcją Jak aplikować,
- informacją Jak rekrutujemy.

 

 

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 29.11.2021

Autor: IAS w Białymstoku

Data publikacji: 29.11.2021 06:22

Osoba publikująca: Justyna Suhak

Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2022 13:40

Osoba modyfikująca: Justyna Suhak

Rejestr zmian