«Powrót

Klauzula informacyjna IAS w Białymstoku

Klauzula informacyjna IAS w Białymstoku

Klauzula informacyjna IAS w Białymstoku

W związku art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), a także ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (zwaną dalej ustawą DODO), informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania niżej wymienionych informacji związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku (dalej: IAS w Białymstoku).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor IAS w Białymstoku z siedzibą przy ul. J. K. Branickiego 9, 15-085 Białystok (nr tel. 85 66 55 600; 85 66 55 611, adres e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl).

Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa (nr tel. +48 22 694 55 55, adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl).

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w IAS w Białymstoku pełni Aleksander Jakubowski, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.bialystok@mf.gov.pl

3. IAS w Białymstoku może, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;
 • realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;
 • realizacji polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;
 • obejmowania towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów;
 • zapewnienia obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych;
 • wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
 • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego;
 • wykonywania audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia;
 • kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) w zakresie zadań KAS;
 • prowadzenia działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka (więcej informacji);
 • badania przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej;
 • przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa), i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu Ordynacji podatkowej oraz nadzór nad wykonywaniem przez izbę rozliczeniową w rozumieniu Ordynacji podatkowej obowiązków, o których mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej (więcej informacji);
 • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców (więcej informacji);
 • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową (więcej informacji);
 • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, (dalej: Kodeks karny), w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS (więcej informacji);
 • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw określonych w Kodeksie karnym:
  • popełnionych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
  • popełnionych przez osoby niezatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy,
  • skierowanych przeciwko osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem,
  • w przypadku osób pomagających sprawcom przestępstw oraz zapobiegania tym przestępstwom i ściganie ich sprawców (więcej informacji);
 • ujawniania i odzyskiwania mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy;
 • wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (więcej informacji);
 • wykonywania zadań określonych w dziale III w rozdziale 11a Ordynacji podatkowej dotyczących informacji o schematach podatkowych, w tym weryfikacja realizacji obowiązków wynikających z tych przepisów przez podmioty obowiązane;
 • wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) oraz prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT;
 • wykonywania zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego, praw własności intelektualnej i środków polityki handlowej;
 • współdziałania z innymi organami w zakresie ujawniania naruszeń przepisów dotyczących towarów objętych systemem monitorowania przewozu towarów (więcej informacji);
 • współdziałania przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
 • współpracy z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi (więcej informacji);
 • rozpatrywania petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 • rozpatrywania skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa (więcej informacji).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Białymstoku, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO i/lub art. 23 ustawy DODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Dyrektor IAS w Białymstoku;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO i/lub art. 24 ustawy DODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Białymstoku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (nr fax: 22 531-03-01).

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Białymstoku na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria (więcej informacji).
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria (więcej informacji).

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem (więcej informacji).