«Powrót

Klauzula informacyjna IAS w Białymstoku w związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów zapobiegania i zwalczania przestępczości

Klauzula informacyjna IAS w Białymstoku w związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów zapobiegania i zwalczania przestępczości

Klauzula informacyjna IAS w Białymstoku w związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów zapobiegania i zwalczania przestępczości

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej: ustawa)

Administrator i Inspektor

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku z siedzibą przy ul. J. K. Branickiego 9, 15-085 Białystok (nr tel. 85 66 55 600; 85 66 55 611, adres e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl).
 2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa (nr tel. +48 22 694 55 55, adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl).
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku pełni Aleksander Jakubowski, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.bialystok@mf.gov.pl

  Cel przetwarzania danych
   
 4. IAS w Białymstoku, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawy o KAS), w szczególności:
  • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców;
  • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobiegania tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową;
  • rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobiegania tym przestępstwom oraz ścigania ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;
  • wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów;
  • współdziałania z innymi organami w zakresie ujawniania naruszeń przepisów dotyczących towarów objętych systemem monitorowania przewozu towarów;
  • prowadzenia działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości KAS oraz dokonywanie analizy ryzyka, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 i 12a ustawy o KAS.
  • wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach. Na podstawie art. 52b ust. 2 ustawy o KAS dane osobowe przetwarzane przez KAS dla celów określonych w art. 1 pkt 1 ustawy mogą być przetwarzane przez organy KAS również dla innych celów.

   Zgodnie z art. 52c ustawy o KAS organy KAS mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.
 5. Zgodnie z art. 21 ustawy, w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Właściwy organ może przesyłać lub udostępniać dane osobowe innym właściwym organom, państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej.

  Przysługujące prawa
   
 6. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Białymstoku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu, na pisemny wniosek,  prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 23 ustawy),
  • uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych osobowych – w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe (art. 22 ustawy),
  • żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawowych (art. 22 ustawy).

   W związku z art. 26 ust. 1 ustawy IAS w Białymstoku nie przekazuje informacji oraz nie udostępnia danych osobowych jeśli mogłoby to powodować:
  • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
  • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
  • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
  • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
  • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Białymstoku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (nr fax: 22 531-03-01).

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie
   
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Białymstoku na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

   Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, co może wywoływać skutki prawne wobec osoby profilowanej.