Rejestry i archiwa IAS w Białymstoku

  Rejestry i archiwa IAS w Białymstoku

  Rejestry i archiwa IAS w Białymstoku

  W Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  1. Rejestr biegłych skarbowych prowadzony przez komórkę egzekucji administracyjnej.
  2. Rejestr pism i spraw prowadzony przez komórkę kancelaryjną.
  3. Ewidencja skarg wnoszonych do WSA i NSA prowadzona przez komórkę obsługi prawnej.
  4. Rejestr skarg i wniosków prowadzony przez komórkę kontroli wewnętrznej.
  5. Rejestr petycji prowadzony przez komórkę kontroli wewnętrznej.
  6. Archiwum zakładowe wraz z magazynami prowadzone przez komórkę archiwum.

  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

  Prowadzenie rejestrów i archiwum w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku regulują:

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych  
  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 11.07.2017 r. o petycjach
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 09:55 Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2024 12:56
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk
  Rejestr zmian