«Powrót

Spotkanie koordynatorów KAS ds. ochrony środowiska z przedstawicielami Inspekcji Ochrony Środowiska

Spotkanie koordynatorów KAS ds. ochrony środowiska z przedstawicielami Inspekcji Ochrony Środowiska

Spotkanie koordynatorów KAS ds. ochrony środowiska z przedstawicielami Inspekcji Ochrony Środowiska

W dniach 25 – 26 kwietnia br. w Białymstoku odbyło się spotkanie koordynatorów do spraw ochrony środowiska z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Biura Ochrony Warstwy Ozonowej oraz branży chłodniczej i motoryzacyjnej, dotyczące egzekwowania unijnych i krajowych przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych oraz współpracy jednostek KAS z innymi organami administracji publicznej właściwymi w tym zakresie na poziomie centralnym i regionalnym.

Głównym tematem spotkania, zorganizowanego przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku z inicjatywy Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów, były wymagania prawa unijnego i krajowego dotyczącego obrotu fluorowanymi gazami cieplarnianymi, nakazujące stopniową redukcję ilości fluorowanych gazów cieplarnianych, wprowadzanych do obrotu w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa legislacja określa również zakazy wprowadzania do obrotu niektórych produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, np. pojemników nienadających się do ponownego napełnienia (tzw. butli jednorazowych). Powyższe zakazy i ograniczenia wynikają z faktu, że emisja fluorowanych gazów cieplarnianych przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu.

Prowadzone przez KAS oraz Inspekcję Ochrony Środowiska kontrole mają na celu wyeliminowanie z obrotu fluorowanych gazów cieplarnianych, które nie zostały uwzględnione w systemie kontyngentów przyznanych przez Komisję Europejską na dany rok kalendarzowy oraz zakazanych produktów lub urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Działania kontrolne mają również na celu zapewnienie właściwego oznakowania urządzeń i produktów zawierających lub wykorzystujących do swojego działania czynniki chłodnicze, co z kolei wpływa m. in. na ich bezpieczny transport i użytkowanie.   

Kontrola spełniania obowiązujących na rynku UE wymagań dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych dotyczy także ochrony zasad uczciwej konkurencji. Brak spełniania przez niektóre podmioty wymagań w tym obszarze negatywnie wpływa na legalnie działające podmioty, co zostało podkreślone przez obecnych w pierwszej części spotkania przedstawicieli branży chłodniczej – Fundację Ochrony Klimatu PROZON oraz branży motoryzacyjnej - Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

W  dalszej części spotkania zaprezentowane zostały wymagania prawne dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zakres kompetencji egzekwowania przedmiotowych przepisów prawa przez KAS i Inspekcję Ochrony Środowiska. Przedstawiciele IAS w Gdańsku i Lublinie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zaprezentowali praktyczne aspekty kontroli.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że jednym z priorytetów wszystkich organów administracji publicznej zaangażowanych w tworzenie i egzekwowanie prawa dotyczącego fluorowanych gazów cieplarnianych jest praktyczna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, i dlatego inicjatywa wspólnych spotkań powinna być kontynuowana w przyszłości, w szczególności w celu zapewniania skuteczności działań w stosunku do nielegalnie wprowadzonych na teren UE fluorowanych gazów cieplarnianych.

* Fluorowane gazy cieplarniane są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego. Są to gazy stosowane między innymi jako: czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji. Produkcja i zużycie tych gazów na świecie bardzo szybko rośnie, powodując zmiany klimatu.