«Powrót

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś Ukraina 2014-2020

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś Ukraina 2014-2020

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś Ukraina 2014-2020

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku podpisała porozumienie partnerskie w sprawie realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału psów służbowych Służby Celnej Republiki Białorusi i Rzeczypospolitej Polskiej" („Strengthening the capacity of the dog service of the Customs Authorities of the Republic of Belarus and the Republic of Poland"), dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś Ukraina 2014-2020.

Projekt dotyczy zakupu samochodów dla przewodników psów służbowych i przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych na temat wykorzystania psów służbowych do kontroli celnej. Całkowita wartość projektu została zaplanowana na kwotę 221 820 €. Równowartość części projektu realizowanej przez stronę polską zaplanowano na kwotę: 81 200 €. Dofinansowanie ze środków programu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Beneficjentem Wiodącym w projekcie jest Główny Urząd Celny w Mińsku, natomiast Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku jest Beneficjentem nr 1 w przedmiotowym projekcie.

Czas realizacji projektu od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2020 r.

https://www.pbu2020.eu/pl (link otwiera się w nowym oknie)

***

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document was prepared with the financial support of the European Union under the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The Revenue Administration Regional Office in Białystok is fully responsible for the content of this document. This document cannot in any circumstances be considered as an expression of the position of the European Union, the Management Authority or the Joint Technical Secretariat of the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Ukraine-Belarus 2014-2020 under the European Neighborhood Instrument.