Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

  Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

  Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, uprzejmie informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej mogą korzystać przy załatwianiu spraw w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku z następujących uprawnień:

  • z pomocy osoby przybranej,
  • z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
  • z usług w postaci środków wspierających komunikowanie się takich jak: poczta elektroniczna e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl czy przesyłanie faksu na numer 85 66 55 610,
  • swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,
  • możliwości składania wniosków o udostępnienie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

  W celu uzyskania w/w pomocy uprawniona osoba winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie, co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Izba zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.

  Lista tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych - woj. podlaskie (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Osoba uprawniona może skorzystać z załączonego formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.).

  Pliki do pobrania