Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Mońkach zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Mońkach.

  Data publikacji strony internetowej: 2017.03.01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.03.01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
   • pochodzą z różnych źródeł,
   • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
   • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
   • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
   • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.  
  2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  3. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
  6. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  7. strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
  8. po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie,
  9. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  10. zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione
  11. występują błędy parsowania

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.08.27

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2023.03.28

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kamińska, e-mail: malgorzata.kaminska2@mf.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 727 99 56.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Mońkach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Mońkach zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Mońkach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Urzędu Skarbowego w Mońkach znajdują się w zakładce Dostępność architektoniczna.

  Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd Skarbowy w Mońkach rozszerzyła w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Mońkach - Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

  Informacje dodatkowe

  Wszystkie filmy, które nie zawierają audiodeskrypcji mają deskrypcję (transkrypt) tekstowy. Posiadają również napisy.

  Informacje publikowane na mediach społecznościowych podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej - Twitter podlaskiej KAS - są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.

  Urząd Skarbowy w Mońkach dokłada wszelkich starań aby strona internetowa Izby była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

  Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.