«Powrót

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Uprawnienia osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, informuje że, osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi" podczas załatwiania spraw w tutejszym Urzędzie uprawnieni są do:

a)    bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;

b)    pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy;

c)     środków wspierających komunikowanie się tj. stron internetowych Urzędu, poczty elektronicznej, faksu i komunikatora internetowego.

Pomoc tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Bezpłatna pomoc przysługuje osobom uprawnionym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

a)    osobiście – w Sekretariacie Urzędu,

b)    pisemnie za pośrednictwem poczty - Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18, 17-300 Siemiatycze

c)     za pomocą poczty elektronicznej na adres – us.siemiatycze@mf.gov.pl

d)    przesyłając faks na numer – 85 655 27 40,

e)    telefonicznie na numer – 85 656 13 90

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane:

a)    imię i nazwisko, numer PESEL zainteresowanej osoby uprawnionej,

b)    wskazanie terminu wizyty w Urzędzie i wybranej metody komunikowania się, którą może być polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) lub sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN),

c)     krótki opis przedmiotu sprawy do załatwienia w Urzędzie,

d)    adres zwrotny (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), na który będzie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Podlaskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę uprawnioną.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia np. trudności w pozyskaniu tłumacza w terminie podanym przez osobę uprawnioną, zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem oraz zostanie ustalony nowy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 07:19 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021 14:02
Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Katarzyna Choruży