Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce – Katarzyna Ochocka

  Do zakresu obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego należy w szczególności:

  1. organizacja pracy Urzędu w celu zapewnienia zgodnej z prawem, efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań;
  2. wykonywanie zadań bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
  3. ustalanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym;
  4. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
  5. nadzór nad właściwym wykonywaniem czynności przez kadrę kierowniczą i przestrzeganiem przez pracowników zasad etyki członka korpusu służby cywilnej;
  6. nadzór nad stosowaniem przepisów kancelaryjnych, właściwym zabezpieczeniem akt, dokumentów, rejestrów powierzonego mienia, a także przestrzeganiem przepisów o ochronie tajemnicy skarbowej, ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, innych tajemnic prawnie chronionych oraz z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej przez pracowników;
  7. nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy oraz właściwym wykorzystaniem czasu pracy przez pracowników;
  8. sprawowanie kontroli funkcjonalnej podległych pracowników;
  9. rzetelną i terminową sprawozdawczość w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów lub wytycznych;
  10. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz właściwe wykorzystanie czasu pracy;
  11. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Izby Skarbowej.

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokółce - Kazimierz Buzun

  Do zakresu obowiazków Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego należy, w szczególności:

  1. egzekwowanie od kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych prawidłowej i terminowej realizacji przypisanych zadań w ramach bezpośredniego nadzoru służbowego;
  2. sprawowanie kontroli nad podległymi komórkami organizacyjnymi;
  3. wydawanie kierownikom podległych komórek organizacyjnych poleceń i wytycznych;
  4. wnioskowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmiany organizacyjne w nadzorowanych komórkach organizacyjnych;
  5. realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa oraz wytycznych Ministra Finansów, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, Naczelnika Urzędu Skarbowego;
  6. właściwa organizację pracy w nadzorowanych komórkach organizacyjnych, w tym zapewnienie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi w celu prawidłowej realizacji zadań;
  7. nadzór nad właściwym wykonywaniem czynności przez podległych kierowników i przestrzeganiem przez podległych pracowników zasad etyki członka korpusu służby cywilnej;
  8. nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy oraz właściwym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników;
  9. rzetelna i terminowa sprawozdawczość w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów lub wytycznych;
  10. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz właściwe wykorzystanie czasu pracy;
  11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 09:38 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2022 10:33
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk
  Rejestr zmian