Mandaty karne

    Mandaty karne

    Mandaty karne

    Od 1 stycznia 2016 r., wpłaty z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole.

    Aktualne numery kont i pełna informacja na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

    Minister Finansów wyznaczył w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa - na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 729, ze zmianami).