Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Uprawnienia osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz 1243), informuje że, osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi" podczas załatwiania spraw w tutejszym Urzędzie uprawnieni są do:

  • bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
  • pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy;
  • środków wspierających komunikowanie się tj. stron internetowych Urzędu, poczty elektronicznej, faksu i komunikatora internetowego.

  Pomoc tłumacza języka migowego
  Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Bezpłatna pomoc przysługuje osobom uprawnionym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.
  Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

  • osobiście – w Sekretariacie Urzędu,
  • pisemnie za pośrednictwem poczty - Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem, ul.  Ludowa 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres – us.wysokie-mazowieckie@mf.gov.pl
  • przesyłając faks na numer – 86 275 74 39,
  • przesyłając wiadomość tekstową SMS, MMS na nr tel. 602-147-902,

   Do zgłoszenia wymagane są następujące dane:

  • imię i nazwisko, numer PESEL zainteresowanej osoby uprawnionej,
  • wskazanie terminu wizyty w Urzędzie i wybranej metody komunikowania się, którą może być polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) lub sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN),
  • krótki opis przedmiotu sprawy do załatwienia w Urzędzie,
  • adres zwrotny (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), na który będzie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

  Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Podlaskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę uprawnioną.
  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia np. trudności w pozyskaniu tłumacza w terminie podanym przez osobę uprawnioną, zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem oraz zostanie ustalony nowy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

   

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  Budynek Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • specjalnie przygotowany podjazd, prowadzący do wejścia głównego Urzędu,
  • obsługę w specjalnie wyznaczonym pokoju (obsługa osób niepełnosprawnych) mieszczącym się na Sali Obsługi Podatnika (parter).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 12:09 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 10:18
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda