Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Uprawnienia osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mońkach wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (dz. U. Nr 209, poz 1243), informuje że, osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi" podczas załatwiania spraw w tutejszym Urzędzie uprawnieni są do:

  a)    bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;

  b)    pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy;

  c)     środków wspierających komunikowanie się tj. stron internetowych Urzędu, poczty elektronicznej, faksu i komunikatora internetowego.

  Pomoc tłumacza języka migowego

  Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Bezpłatna pomoc przysługuje osobom uprawnionym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

  Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

  a)    osobiście – w Sekretariacie Urzędu,

  b)    pisemnie za pośrednictwem poczty - Urząd Skarbowy w Mońkach, ul. Ełcka 41A, 19-100 Mońki

  c)    za pomocą poczty elektronicznej na adres: us.monki@mf.gov.pl,

  d)    przesyłając faks na numer - 85 727 99 50,

  e)    telefonicznie na numer – 85 727 99 30.

  Do zgłoszenia wymagane są następujące dane:

  a)    imię i nazwisko, numer PESEL zainteresowanej osoby uprawnionej,

  b)    wskazanie terminu wizyty w Urzędzie i wybranej metody komunikowania się, którą może być polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) lub sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN),

  c)    krótki opis przedmiotu sprawy do załatwienia w Urzędzie,

  d)    adres zwrotny (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), na który będzie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

  Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Podlaskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę uprawnioną.

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia np. trudności w pozyskaniu tłumacza w terminie podanym przez osobę uprawnioną, zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem oraz zostanie ustalony nowy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

   

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Budynek Urzędu Skarbowego w Mońkach jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez specjalnie wyprofilowany podjazd ułatwiający wejście/wjazd do urzędu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 27.04.2015 13:26 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 13:05
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda