«Powrót

KAS przekazała naukowcom z Białowieży cenne eksponaty zarekwirowane kłusownikom

KAS przekazała naukowcom z Białowieży cenne eksponaty zarekwirowane kłusownikom

KAS przekazała naukowcom z Białowieży cenne eksponaty zarekwirowane kłusownikom

dyrektor izby administracji skarbowej wojciech orłowski, kustosz kolekcji z instytutu z białowiezy i naczelnik drugiego urzędu skarbowego
skóry zwierząt żubra, lisa, norki i wydry
skóry wydry europejskiej
dyr. orłowski i kustosz instytutu w białowieży podpisują dokumenty, obok naczelnik Ii us białystok i us sokółka
dyr. orłowski i kustosz instytutu w białowieży uścisk dłoni, obok naczelnik Ii us białystok i us sokółka
dyr. orłowski i kustosz instytutu w białowieży oglądają skóry zwierząt,
skóra lisa
dyr. orłowski i kustosz instytutu w białowieży oglądają skóry zwierząt,
  • W piątek 10 czerwca podlaska KAS przekazała Instytutowi Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży skóry zwierząt, które zostały zatrzymane m.in. w postępowaniu dotyczącym kłusownictwa.
  • Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku przekazał skóry lisa, wydr, norek, natomiast Urząd Skarbowy w Sokółce skóry żubra.
  • Eksponaty te zostaną wykorzystane do celów naukowych i edukacyjnych oraz ochrony przyrody.

Skóry przekazane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku pochodzą z prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku śledztwa dotyczącego kłusownictwa. W ramach czynności prowadzonych przez Policję ujawniono w tym postępowaniu m.in. jedną skórę lisa, 19 skór wydry europejskiej, 13 skór norki amerykańskiej. Jak wykazało śledztwo, zostały one pozyskane niezgodnie z prawem i dlatego orzeczono ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

Z kolei Urząd Skarbowy w Sokółce przekazał Instytutowi Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży trzy skóry żubra, a dokładniej fragmenty wyprawionych skór z tylnej części ciała zwierząt. Z ustaleń Sądu Rejonowego w Sokółce wynikało, że także te skóry zostały pozyskane nielegalnie. W związku z brakiem wystarczającej dokumentacji potwierdzającej prawnie dozwolone nabycie skór żubra orzeczono ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

Przekazane przez podlaską KAS eksponaty zostaną włączone do Naukowej Kolekcji Zoologicznej Instytutu Biologii Ssaków PAN. Stanowi ona jedną z największych kolekcji ssaków na świecie i liczy blisko 200 tys. okazów. Będą one wykorzystane w badaniach naukowych i działalności edukacyjnej Instytutu oraz jako materiał porównawczy w ekspertyzach związanych z nielegalnym obrotem gatunkami chronionymi. Będą więc służyć nauce, edukacji i ochronie przyrody.

- Cieszę się, że jako Krajowa Administracja Skarbowa, będąc w posiadaniu ciekawych eksponatów, możemy je przekazywać muzeom i instytutom naukowym, aby stały się one uzupełnieniem posiadanych już kolekcji muzealnych i służyły celom naukowym i edukacyjnym - powiedział Wojciech Orłowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

- Przekazane przez Pana Dyrektora i urzędy skarbowe skóry są dla nas bardzo cenne, zwłaszcza że są to gatunki chronione. Zostaną one wykorzystane do celów naukowych, głównie do badań formy ubarwienia i dokonywania porównań miedzy różnymi populacjami zwierząt, a także do  badań materiałów genetycznych, badań izotopowych czy jako materiał badawczy do ekspertyz zlecanych nam przez inne instytucje. Dzisiejsze przekazanie cieszy więc nas bardzo chociaż chcę jednocześnie podkreślić, że działalność osób, którym te okazy odebrano przynosi wielki uszczerbek dla przyrody – powiedział kustosz Naukowej Kolekcji Zoologicznej Instytutu Biologii Ssaków PAN prof. Rafał Kowalczyk.

W przekazaniu eksponatów, które odbyło się w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uczestniczyli Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski, kustosz Naukowej Kolekcji Zoologicznej Instytutu Biologii Ssaków PAN prof. Rafał Kowalczyk, a także Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce Katarzyna Ochocka oraz Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku Dariusz Kowalczuk.