Wiążąca Informacja Akcyzowa

    Wiążąca Informacja Akcyzowa

    Wiążąca Informacja Akcyzowa

    Przeglądarka wydanych decyzji WIA (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

    Informacje ogólne
    Wprowadzenie na gruncie ustawy o podatku akcyzowym instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) ma na celu umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych.

    Decyzja WIA wydawana jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
    Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej składany jest na piśmie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na adres:

    Korzyści wynikające z posiadania WIA:

    • WIA ułatwia stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym,
    • WIA daje poczucie bezpieczeństwa, bowiem wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana (tylko w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana),
    • ułatwia podmiotom posiadającym WIA relacje z organami podatkowymi.
    • WIA w połączeniu z interpretacją indywidualną dają całokształt wiedzy w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym i obowiązków z niej wynikających w zakresie danego wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego.

    Różnica pomiędzy Indywidualną interpretacją podatkową (KIP) a WIA:

    • interpretacja indywidualna stanowi wykładnię prawa dokonaną przez właściwe organy podatkowe w odniesieniu do przedstawionego przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje – obowiązki podatkowe, natomiast
    • wiążąca informacja akcyzowa określa kod klasyfikacji towarowej według Nomenklatury Scalonej CN dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub wskazuje na rodzaj wyrobów akcyzowych.

    Indywidualna interpretacja podatkowa czy WIA?
    Największą pewność w obrocie gospodarczym w zakresie podatku akcyzowego daje zatem uzyskanie w pierwszej kolejności WIA, a następnie uzyskanie wobec tak zaklasyfikowanego wyrobu akcyzowego interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania przepisów ustawy akcyzowej w odniesieniu do ww. wyrobu.

    Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności należy wystąpić o WIA, bowiem w przypadku posiadania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do tego samego wyrobu organ podatkowy jest obowiązany z mocy prawa odmówić wydania decyzji WIA.

    Przepisy prawne (linki otwierają nowe okna w serwisach zewnętrznych)

    Jak złożyć wniosek o WIA? (linki otwierają nowe okna w serwisach zewnętrznych)

    Kontakt
    Korespondencję prosimy kierować na adres:
    Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
    Wydział Wiążącej Informacji Akcyzowej

    Ul. Hercena 11
    50-950 Wrocław
    Siedziba Wydziału Wiążącej Informacji Akcyzowej:
    Wydział Wiążącej Informacji Akcyzowej
    ul. Podwale 62 Oficyna A pokój 321
    50-010 Wrocław

    Chcesz skrócić czas oczekiwania na WIA ?
    Wypełniony z naszą pomocą wniosek pozwoli przede wszystkim uniknąć szeregu błędów formalnych, co znacznie może skrócić czas oczekiwania na decyzję WIA.
    Najpierw zapoznaj się z informacjami w zakładce - Jak złożyć wniosek o WIA?
    Tam znajdziesz podstawowe informacje o poszczególnych polach wniosku oraz dokumentach, jakie powinny być do niego dołączone.
    Jeżeli zawarte tam wskazówki okażą się niewystarczające – możesz skorzystać z naszej pomocy:

    • dzwoniąc na numer informacji telefonicznej 71 37-05-444
    • lub wysyłając pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIA na adres e-mail: wiapomoc@wro.mofnet.gov.pl