Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach wymagających wyjaśnień i uzgodnień:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00

  Dla klientów Urzędu opracowano karty informacyjne, opisujące sposób załatwienia poszczególnych rodzajów spraw oraz wnioski, ułatwiające załatwienie konkretnej sprawy, które wyłożone są tematycznie na półkach holu Urzędu na parterze.

  Dokumenty nadane za pośrednictwem poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej przyjmowane są przez kancelarię ogólną Urzędu (pokój nr 101 - parter).

  Skargi i wnioski:

  Klienci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są:

  • codziennie w godzinach urzędowania przez Naczelnika Urzędu (sekretariat - pokój 201 - I piętro).

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (email, ePUAP), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

   

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Wszystkie sprawy można rozpocząć poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

  Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza – /21sb64pop7/skrytka

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja użytkownika


  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line poprzez system ePUAP;
  Dostarczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym do Sekretariatu Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, w godzinach urzędowania, na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
  • Płyta CD
  • Płyta DVD

  Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie papierowej.
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  Dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.
  Akceptowane formaty załączników: DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, TXT, XLS, XLSX, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, XML.
  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.04.2015 Data publikacji: 30.04.2015 10:04 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2023 11:58
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk