Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach – Renata Tkaczyk
  Do zakresu obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego należy:

  1. kierowanie Urzędem,
  2. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
  3. wykonywanie zadań bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
  4. organizacja pracy Urzędu w celu zapewnienia zgodnej z prawem, efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań;
  5. ustalanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym;
  6. wnioskowanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o powołanie i odwołanie Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  7. wnioskowanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o przyjmowanie do pracy, awansowanie, przeszeregowywanie, nagradzanie, premiowanie, karanie i zwalnianie z pracy pracowników Urzędu,
  8. wnioskowanie do Dyrektora Izby Administracji  Skarbowej o wszczęcie postępowania w sprawach naruszenia obowiązków pracowniczych,
  9. wnioskowanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawach potrzeb inwestycyjnych i remontowych związanych z poprawą warunków pracy i obsługi interesantów Urzędu,
  10. nadzór i ocena pracy Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz bezpośrednio podporządkowanych kierowników i pracowników Urzędu,
  11. udzielanie upoważnień dla pracowników do załatwiania spraw w imieniu organu podatkowego i organu egzekucyjnego, w tym do uczestnictwa w rozprawach przeprowadzanych przez organ odwoławczy,
  12. udzielanie upoważnień do wykonywania czynności procesowych w sprawach karnych skarbowych oraz wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego.

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego – Jadwiga Dzietczyk
  Do zakresu  obowiązków Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego należy w szczególności:

  1. egzekwowanie od kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych prawidłowej i terminowej realizacji przypisanych zadań w ramach bezpośredniego nadzoru służbowego
  2. zastępowanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w czasie jego nieobecności,
  3. bieżące informowanie Naczelnika Urzędu Skarbowego o pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  4. występowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego z projektami decyzji w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji lub zastrzeżonych do jego podpisu,
  5. wnioskowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmiany organizacyjne w nadzorowanych komórkach organizacyjnych;
  6. wnioskowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawach osobowych, a zwłaszcza awansowania, nagradzania, premiowania i karania pracowników zatrudnionych w nadzorowanych komórkach organizacyjnych,
  7. nadzór merytoryczny i organizacyjny w zakresie działalności bezpośrednio podporządkowanych komórek organizacyjnych,
  8. wydawanie kierownikom podległych komórek organizacyjnych poleceń i wytycznych;
  9. koordynacja działań oraz zapewnienie współdziałania i współpracy miedzy komórkami organizacyjnymi w stopniu zapewniającym należytą realizację zadań w zakresie ustalania, poboru i windykacji oraz egzekucji należności podatkowych, kontroli podatników i płatników, przepływu wewnętrznych informacji, funkcjonowania systemu informatycznego oraz sprawozdawczości,
  10. sprawowanie kontroli funkcjonalnej nad podległymi komórkami organizacyjnymi;
  11. kontrola stosowania i przestrzegania przepisów prawa materialnego i proceduralnego w zakresie wymiaru podatków bezpośrednich i pośrednich, podatków i opłat majątkowych, ewidencji i identyfikacji podatników, kontroli podatkowej, egzekucji administracyjnej i wnioskowania w sprawach karnych skarbowych,
  12. wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:38 Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2020 12:21
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk