Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży - Tadeusz Zysik

  Do zakresu obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego należy w szczególności:

  1. organizacja pracy Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia zgodnej z prawem, efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań;
  2. wykonywanie zadań bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
  3. ustalanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym;
  4. wnioskowanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o powołanie i odwołanie Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego;
  5. wnioskowanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o przyjmowanie do pracy, awansowanie, przeszeregowywanie, nagradzanie, premiowanie, karanie i zwalnianie z pracy pracowników Urzędu Skarbowego;
  6. nadzór i ocena pracy Zastępcy Naczelnika oraz bezpośrednio podporządkowanych kierowników i pracowników Urzędu;
  7. reprezentowanie Urzędu Skarbowego na zewnątrz.

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego - Anna Andrzejewska

  Do zakresu obowiązków Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego należy w szczególności:

  1. egzekwowanie od kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych prawidłowej i terminowej realizacji przypisanych zadań w ramach bezpośredniego nadzoru służbowego;
  2. sprawowanie kontroli funkcjonalnej nad podległymi komórkami organizacyjnymi;
  3. wydawanie kierownikom podległych komórek organizacyjnych poleceń i wytycznych;
  4. wnioskowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmiany organizacyjne w nadzorowanych komórkach organizacyjnych;
  5. bieżące informowanie Naczelnika o pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych;
  6. bezpośredni nadzór nad prawidłową pracą i należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez kierowników podległych komórek organizacyjnych;
  7. wnioskowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawach osobowych, a zwłaszcza awansowania, nagradzania, premiowania i karania pracowników zatrudnionych w nadzorowanych komórkach organizacyjnych;
  8. koordynacja działań oraz zapewnienie współdziałania i współpracy między komórkami organizacyjnymi w stopniu zapewniającym należytą realizację zadań;
  9. koordynowanie działań podległych komórek organizacyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji strony BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) Urzędu;
  10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 12:24 Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2022 08:57
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk