Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem – Barbara Balcerzak
  Do zakresu obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego należy w szczególności:

  1. organizacja pracy Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia zgodnej z prawem, efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań;
  2. wykonywanie zadań bezpośredniego przełożonego w stosunku do podległych kierowników i pracowników;
  3. ustalanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym;
  4. reprezentowanie Urzędu Skarbowego na zewnątrz;
  5. dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Urzędu Skarbowego obsługującego Naczelnika;
  6. podejmowanie decyzji w sprawie wyłączenia pracowników od załatwiania spraw;
  7. podpisywanie: pism inicjujących wszczęcie postępowania przed sądami i organami ścigania (policja, prokuratura), a w szczególności w zakresie ustanowienia hipoteki przymusowej, wyjawienia majątku, ogłoszenia upadłości, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców; odpowiedzi na krytykę prasową Urzędu Skarbowego, postanowień wydawanych w trakcie egzekucji z nieruchomości z wyłączeniem postanowień wydawanych w trakcie licytacji nieruchomości, decyzji dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
  8. występowania do banków i innych instytucji finansowo - kredytowych o udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową o stanie konta podatnika i dokonywanych operacjach;
  9. z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej podejmowanie decyzji i składanie oświadczeń woli wynikających z dyspozycji art. 58 ustawy o finansach publicznych w sprawach umorzeń, odroczeń i rat udzielanych dla spłaty należności wyłączonych z regulacji Ordynacji Podatkowej.  
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:47 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2018 13:06
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda