Status prawny IAS w Białymstoku

  Status prawny IAS w Białymstoku

  Status prawny IAS w Białymstoku

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych orazorganem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do Naczelnika Urzędu Skarbowego i Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Izby Administracji Skarbowej.

  Izba obsługuje Dyrektora Izby w zakresie zadań organu podatkowego i organu nadzoru nad organami egzekucyjnymi, w także innych zadań określonych w przepisach odrębnych, w tym w zakresie zadań kierownika jednostki.

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Izby Administracji Skarbowej określają w szczególności:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów;
  5. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  6. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin;
  7. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier;
  8. Przepisy odrębne;
  9. Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

  W sprawach organizacyjno-finansowych obejmujących: obsługę finansową i kadrową, zarządzanie majątkiem, remonty i inwestycje, zamówienia publiczne, obsługę informatyczną, audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą, komunikację, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, ochronę osób i mienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową, Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędem celno-skarbowym tworzy jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:47 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021 09:59
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Katarzyna Choruży
  Rejestr zmian