Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące ewidencje:

  • Ewidencja podatników i płatników;
  • Ewidencja zobowiązanych;
  • Rejestr podatników podatku od towarów i usług;
  • Rejestr wydanych zaświadczeń;
  • Rejestr czynności cywilnoprawnych;
  • Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw;
  • Rejestr aktów notarialnych;
  • Rejestr zaewidencjonowanych kas fiskalnych;
  • Rejestr kontroli podatkowych;
  • Ewidencja mandatów;
  • Ewidencja materiałów archiwalnych,
  • Rejestr podatników podatku akcyzowego,
  • Rejestr zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych.

  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej;
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych;
  • zarządzenie Nr 37/2012 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach ze zmianami;
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  • ustawa z dnia  6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  • regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 12:40 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021 09:54
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk