Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej (z dnia 8.12.2020 r.)


08.12.2020 08:24

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Status: Trwa (upłynął termin)

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: 2001-IPP1.110.98.2020
Tytuł: Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej (z dnia 8.12.2020 r.)
Data publikacji: 08.12.2020 08:24
Termin składania ofert: 12.01.2021 23:59

Opis

UWAGA! 3 lutego 2021 r. rozesłane zostały informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej.
                 Proszę o sprawdzenie skrzynek mailowych.

INFORMACJA

z dnia 8 grudnia 2020 roku

o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej

 

Dyrektor

Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

poszukuje kandydatów do pełnienia służby w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku.

 

Łączna liczba wolnych etatów – 44  63*

Istnieje możliwość zwiększenia liczby etatów w przypadku powstania wakatu
w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy.

* Zwiększono liczbę wolnych etatów Informacją z dnia 17.02.2021r. z 44 na 63

 

Jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, do której jest prowadzone postępowanie:

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest do komórek organizacyjnych:

I. Delegatury w Białymstoku Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego

-         Referat Kontroli Celno-Skarbowej Rynku,

-         Oddział Celny w Bobrownikach,

-         Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy,

-         Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy,

-         Oddział Celny w Połowcach,

-         Oddział Celny w Siemianówce;

II. Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego

-         Referat Kontroli Celno-Skarbowej Rynku,

-         Oddział Celny w Suwałkach.

 

 

I.        Wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej:

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 505 z późn. zm.) funkcjonariuszem może być osoba:

1)       będąca obywatelem polskim;

2)       korzystająca z pełni praw publicznych;

3)       która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)       posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

5)       ciesząca się nieposzlakowaną opinią;

6)       której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.

 

     Jednocześnie na podstawie art. 144  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 505 z późn. zm.) w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2020 poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
     Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed
1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia Dz. U. 2017 poz. 423).

 

II.      Kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacje wymagane:

– wykształcenie średnie.

Kwalifikacje dodatkowe:

1.    Do komórek organizacyjnych Delegatury w Białymstoku Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego:

-      prawo jazdy kat. B;

2.   Do Oddziału Celnego w Suwałkach Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego:

-      wykształcenie średnie techniczne tj.: mechaniczne, elektroniczne, informatyczne, mechatroniczne;

-      prawo jazdy kat. B;

3.   Do Referatu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego:

-      wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne;

-      prawo jazdy kat. B.

 

III.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  Kwestionariusz osobowy– wg aktualnego wzoru określonego załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 2) – wzór Kwestionariusza stanowi Załącznik niniejszej Informacji;

UWAGA! W Części I Kwestionariusza w punkcie 17 (Informacje dodatkowe i uwagi) Kandydat może wskazać preferowaną komórkę pełnienia służby;

2.  Kopie dokumentów stwierdzających wymagane oraz dodatkowe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

3.  Kopie dokumentów zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu lub pełnieniu służby– o ile kandydat pozostawał w stosunku pracy/służby; w przypadku braku tych dokumentów kandydat składa oświadczenie o ich braku;

4.  Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik niniejszej Informacji.

 

IV.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej", należy nadsyłać/składać do dnia

12 stycznia 2021 r.

na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

ul. J. K. Branickiego 9

15-085 Białystok

 

Za datę złożenia dokumentów nadesłanych drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego.  

W przypadku aplikacji złożonych osobiście do skrzynki podawczej w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku za datę ich złożenia uważa się datę wpływu aplikacji do Izby.

 

V.      Inne informacje:

1.     Przyjęcie kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

- złożenie kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu lub pełnieniu służby – oferty zostaną zweryfikowane min. w zakresie: terminu i miejsca składania dokumentów, kompletności złożonych dokumentów, zgodności wykształcenia w odniesieniu do kwalifikacji wymaganych;

- test wiedzy;

- test sprawności fizycznej;

- test psychologiczny i kompetencyjny;

- rozmowa kwalifikacyjna;

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej;

- sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby.

Postępowanie kwalifikacyjne jest procesem długotrwałym i wiąże się z koniecznością stawiania się w miejscach i terminach wskazanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.

2.     Kandydata zawiadamia się w formie pisemnej w postaci papierowej o:

- miejscu i terminie oraz wynikach kolejnych etapów postępowania;

- zakończeniu wobec niego postępowania.

Zawiadomienie może być wysłane kandydatowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli kandydat wyraził na to pisemną zgodę, podając adres elektroniczny, na który zawiadomienie powinno być wysyłane.

3.     Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku obejmującej swoim zasięgiem terytorium województwa podlaskiego.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza
po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym.

4.     Proponowane uposażenie na stanowisku służbowym młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej w stopniu służbowym aplikanta:

- uposażenie zasadnicze wraz z dodatkiem za stopień – 3.406,20 zł brutto.

- do uposażenia przysługuje dodatek za wieloletnią służbę wg zasad określonych w przepisach art. 240 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 505 z późn. zm.).

5.     Telefon kontaktowy: Dział Personalny – 85 66 55 678.

 

UWAGA:

     Do postępowania nie może przystąpić kandydat do służby w Służbie Celno-Skarbowej, który w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego nie uzyskał wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 miesięcy.

     Do postępowania nie może przystąpić kandydat, który w poprzednim postępowaniu z testu kompetencyjnego nie uzyskał wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 miesięcy.

      Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 2) jeżeli kandydat, który został umieszczony na liście kandydatów określonej w § 16 ust. 6 powyższego rozporządzenia, ubiega się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia poinformowania kandydata
o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, to nie bierze udziału w etapach postępowania, z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

1.     Administrator danych i kontakt do niego:

informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, 15-085, ul. J.K.Branickiego 9. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl lub pocztą tradycyjną kierowaną na powyższy adres.

2.     Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod.bialystok@mf.gov.pl

3.     Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

4.     Informacje o odbiorcach danych:

informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom
na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5.     Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przekazane przez kandydata, który nie został wskazany na liście, o której mowa w § 16 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 2), z powodu zakończenia wobec niego postępowania, będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od dnia zawiadomienia kandydata o zakończeniu postępowania.

Dane osobowe przekazane przez kandydata, który został wskazany na liście, o której mowa w § 16 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, i który nie został przyjęty do służby w Służbie Celno-Skarbowej, będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia zawiadomienia kandydata o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 6.   Uprawnienia:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) prawo do usunięcia danych osobowych

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora danych, podany powyżej;

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7.  Podstawa prawna przetwarzania danych:

1) art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

2) art. 151 i art. 153 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 505 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej;

3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO.

   8. Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda
na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w każdym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  9. Inne informacje:

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 08.12.2020

Autor: IAS w Białymstoku

Data publikacji: 08.12.2020 08:24

Osoba publikująca: Justyna Suhak

Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2021 14:28

Osoba modyfikująca: Justyna Suhak

Rejestr zmian