Praktyki studenckie w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Praktyki studenckie w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Praktyki studenckie w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku

  W urzędach skarbowych woj. podlaskiego oraz Podlaskim Urzędzie Celno- Skarbowym w Białymstoku możliwa jest organizacja praktyki studenckiej.

  1. Praktyki realizowane są na podstawie umowy lub porozumienia o współpracy zawartych pomiędzy szkołą wyższą kierująca na praktykę a Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku (zwaną dalej „Przyjmującym na praktykę").
  2. Ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania są uzależnione od bieżących możliwości organizacyjnych i technicznych Przyjmującego na praktykę.
  3. Praktykę studencką u Przyjmującego na praktykę może odbyć osoba, która posiada:
   • skierowanie ze szkoły wyższej oraz program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły wyższej,
   • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez szkołę wyższą lub ubezpieczenie indywidulne).
  4. Odbywanie praktyki ma charakter nieodpłatny, a studentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia finansowe z tytułu wykonywania praktyki u Przyjmującego na praktykę.
  5. Praktyki studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego i trwają minimum 2 tygodnie. Tygodniowy wymiar praktyki nie może przekroczyć 40 godzin.
  6. Kwalifikacja do odbycia praktyki studenckiej następuje w oparciu o następujące dokumenty:
   • skierowanie do dobycia praktyki wystawione przez szkołę wyższą,
   • proponowany przez szkołę wyższą program praktyki,
   • zgłoszenie na praktykę studencką wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu/skierowaniu na praktykę.

  Praktykant jest zobowiązany do okazania dowodu ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 3.

  Dokumenty należy złożyć w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku co najmniej 3 tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

  O przyjęciu studenta na praktykę decyduje osoba upoważniona do reprezentowania Przyjmującego na praktykę.

  Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat praktyk i staży w jednoskach podlaskiej KAS, skontaktuj się z nami pod numerem 85 66 55 681 lub napisz personalny.ias.bialystok@mf.gov.pl